در شان یک استاد نیست که با هوچی گری قانون را زیرپا بگذارد، همه باید مطیع قانون باشیم
مطالب پیشنهادی