دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رئیس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند :: خبرگزاری آپلود پیک
۹ام اسفند ۱۳۹۶ آپلودی

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802108138507132.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802103511950320.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802101069271724.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802103368849101.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802103300466096.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802106891216041.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802106819479101.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802108844036570.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802108873764178.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802101017844723.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802109073781106.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان هند http://cdn.icana.ir/d/019/201802109171976864.jpg , دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با رییس کمیس Icana


مطالب پیشنهادی