مگر شما اعلام نکردید نگاه جوانگرایانه دارید، چرا به جوانان بها نمی‌دهید
مطالب پیشنهادی