نباید دستمان جلوی دشمن دراز باشد چون دشمن هدفش نابودی جمهوری اسلامی ایران است
مطالب پیشنهادی