کارمزد خدمات آپلود پیک
۲۲ام خرداد ۱۳۹۷ آپلودی


۱- كارمزد ارزيابي تسهيلات خريد

هزينه ارزيابي براي نوبت هاي اضافي راي هر نوبت ۰۰۰ر۲۵۰ ريال مبناي محاسبه كارمزد ارزيابي خريد ، مبلغ تسهيلات پرداختي مي باشد.

درخصوص اخذ کارمزد ارزیابی نوبت های اضافی اموال غیر منقول نظر شعب و مدیریت ها را به نکات آتی الذکر معطوف  می دارد:

۱-۱- همکاران در شعب هنگام تشکیل پرونده موضوع بازدید و ارزیابی از ملک مورد خریداری و اخذ کارمزد ارزیابی اضافی به مبلغ ۰۰۰ر۲۵۰ ريال درصورت عدم موفقیت ارزیاب جهت بازدید از ملک را به خریدار و فروشنده تفهیم نمایند.

۱-۲- ارزیابان محترم دوایر ارزیابی مدیریت ها حتی الامکان تلاش خود را جهت بازدید از ملک مورد نظر ضمن انجام هماهنگی قبلی به عمل آورند و در نهایت درصورت عدم امکان بازدید علت عدم بازدید را در برگه ارزیابی درج و برای ارزیابی مجدد هماهنگی لازم توسط همکار ارزیاب برای بار دوم با خریدار و یا فروشنده صورت پذیرد.

۱-۳- علي الحساب كارمزد ارزيابي دريافتي (۰۰۰ر۲۵۰ ريال) از مشتريان در صورتيكه از ملك بازديد به عمل آمده باشد غير قابل برگشت مي باشد.

۱-۴- با عنایت به موارد فوق الذکر کارمزد ارزیابی بابت نوبت های اضافی بیش از ۲ بار مراجعه ارزیاب به دلایل (عدم حضور فروشنده در محل ملک، عدم اجازه ساکنین، آدرس اشتباه و …) ۰۰۰ر۲۵۰ ريال می باشد.

۱-۵- در صورتیکه مشتری نسبت به ارزیابی انجام گرفته معترض باشد ارزیابی مجدد منوط به پرداخت کارمزد ارزیابی اضافی به مبلغ ۰۰۰ر۲۵۰ ريال می باشد.

۱-۶- اگر مشتری از خرید ملک ارزیابی شده منصرف شده باشد ارزیابی مجدد منوط به پرداخت کارمزد ارزیابی اضافی به مبلغ ۰۰۰ر۲۵۰ ريال می باشد.

۱-۷- تسهیلات جعاله کارمزد ارزیابی مجدد و اضافی ندارد.

۱-۸-  در تسهيلات خريد كارمزد ارزيابي تا دو نوبت مراجعه ارزياب كارمزد اضافي اخذ نمي گردد ولي براي نوبت هاي اضافي بيش از ۲ بار مراجعه ارزياب بدلايل عدم حضور فروشنده در محل ملك، عدم اجازه ساكنين، آدرس اشتباه و … براي هر نوبت اضافي مراجعه ارزياب مبلغ ۰۰۰ر۲۵۰ ريال كارمزد اضافي اخذ مي گردد.

۱-۹- مدت اعتبار گزارش ارزيابي (درخصوص اموال غير منقول) جهت تسهیلات مشارکت مدنی ۲ ماه  و سایرتسهیلات و صدور ضمانتنامه ها ۶ ماهه می باشد.

۱-۱۰- كارمزد ارزيابي تسهيلات جعاله اعم از تعمیرات، مرمت و بازسازي بافت فرسوده شهري در هر مرحله پرداخت، مقطوع ۰۰۰ر۲۰۰ ريال مي باشد.

۲-کارمزد پذیرش اوراق ممتاز

*کارمزد پذیرش اوراق گواهی حق تقدم در مرحله تشکیل پرونده (قبول اوراق) از متقاضی تسهیلات دریافت می گردد. درصورتی که اقدامات لازم جهت اخذ تاییدیه اوراق انجام پذیرد کارمزد دریافتی غیر قابل برگشت می باشد.

۳-کارمزد سایر خدمات آپلود پیک

جهت مشاهده بر روی فایل های مورد نظر کلیک نمایید.

کارمزد ضمانت نامه ها

کارمزد انواع حساب ها

کارمزد مدیریت اوراق بهادار و وصول بروات

کارمزد حواله ها و صندوق های اجاره ای


► مرحله نهایی تعیین تکلیف سپرده های موسسات غیرمجاز+ جدول زمان بندی


ساعت کار ادارات و بانک‌های ۴ استان تغییر کرد ◄


مطالب پیشنهادی