گزارش تصویری/ صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102186869014_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712103820023878_Thum.jpg Icana

شهروز برزگر کلشانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101349671273_Thum.jpg Icana

حبیب الله دهمرده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712103981758068_Thum.jpg Icana

محمد دهقانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102765530623_Thum.jpg Icana

خبرنگاران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102598765530_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102518271094_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102449701760_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712107598646611_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712107500078193_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712107378032231_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101316554349_Thum.jpg Icana

صدیف بدری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712104220957116_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100827997843_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101040041055_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100312982517_Thum.jpg Icana

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101900817072_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100659183123_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712102994162289_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712103499674799_Thum.jpg Icana

جعفر زاده ایمن آبادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712103542903292_Thum.jpg Icana

علی مطهری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100051561930_Thum.jpg Icana

گروه دوستی پارلمانی افغانستان با ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100158701515_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712109619276869_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712109655424833_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712109897467130_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712106608772481_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100764951144_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100726939883_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712106194785299_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712105137617765_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712105091407996_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712105251092560_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712105213826617_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712104526828967_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712104781728014_Thum.jpg Icana

صحن علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712104817875978_Thum.jpg Icana


مطالب پیشنهادی